ประวัติหน่วยงาน

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ประวัติหน่วยงาน HOT ประวัติหน่วยงาน..คลิก

ประวัติความเป็นมาของด่านตรวจประมงนราธิวาส

ด่านตรวจประมงนราธิวาส เดิมชื่อ "ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส" จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข้เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ตามคำสั่งกรมประมงที่ 563/2546 เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง โดยมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกัน ปราบปรามและตรวจสอบสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่นำเข้า ส่งออก นำผ่านระหว่างประเทศ และการนำมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ทั้งในด้านการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ การดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามคำสั่ง ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ ที่ 801/2547 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหน้าที่ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547 โดยด่านฯมีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา แก้ไขจากคำสั่งส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำเดิม ที่ 1060.1/2546 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 ซึ่งด่านฯมีหน้าที่รับผิดชอบใน 3 จังหวัด คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี แต่เนื่องจากกรมประมงมีคำสั่งให้จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมเป็นการภายในขึ้น จำนวน 2 ด่าน ได้แก่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล และด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ โดยที่ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ รับผิดชอบพื้นที่ในเขตจังหวัดปัตตานี และด่านตรวจสัตว์น้ำนราธิวาสรับผิดชอบในเขตพื้นที่ 2 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการได้ครอบคลุมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบัน ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีการรวมหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น้ำนราธิวาส และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส เข้าด้วยกัน เป็นหน่วยงานใหม่ว่า "ด่านตรวจประมงนราธิวาส" สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ทำให้ด่านตรวจประมงนราธิวาสมีภารกิจเพิ่มเติมจากเดิมไม่เพียงแค่การตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตผ่านพรมแดนไทย-มาเลเซียเท่านั้น แต่ยังมีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทยอีกภารกิจหนึ่ง

 

โครงสร้างหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย

(1) สำนักงานตรวจประมงตากใบ (ด่านศุลกากรตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส)

(2) สำนักงานตรวจประมงสุไหงโก-ลก (ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส)

(3) สำนักงานตรวจประมงบูเก๊ะตา (ด่านศุลกากรบูเก๊ตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส)

(4) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนราธิวาส (ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส)อำนาจหน้าที่

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการตรวจสอบการทำการประมง ณ ท่าเทียบเรือประมง การค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรอง หรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเข้าและออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง      

(5) ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลาและการค้าสัตว์น้ำ รวมทั้งตรวจติดตามสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงและเรือประมงในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 517  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 255 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 255 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 4 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 4 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 181 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 180 ประกาศเจตจำนงในการไม่รับของวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตจำนงในการไม่รับของวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  จำนวนผู้อ่าน 176 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 175 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 5 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 5 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 174 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 161 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 151


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

    รายละเอียด 17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110  email  narainspectiion@gmail.com  โทรศัพท์ 073-581000  FAX 073-581000  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6