ประวัติหน่วยงาน

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประวัติหน่วยงาน 

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 592 ครั้ง
 

ประวัติความเป็นมาของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

 

1ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข้เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ตามคำสั่งกรมประมงที่ 563/2546 เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง โดยมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกัน ปราบปรามและตรวจสอบสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่นำเข้า ส่งออก นำผ่านระหว่างประเทศ และการนำมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ทั้งในด้านการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ การดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามคำสั่ง ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ ที่ 801/2547 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหน้าที่ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547 โดยด่านฯมีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา แก้ไขจากคำสั่งส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำเดิม ที่ 1060.1/2546 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 ซึ่งด่านฯมีหน้าที่รับผิดชอบใน 3 จังหวัด คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี แต่เนื่องจากกรมประมงมีคำสั่งให้จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมเป็นการภายในขึ้น จำนวน 2 ด่าน ได้แก่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล และด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ โดยที่ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์

 

รับผิดชอบพื้นที่ในเขตจังหวัดปัตตานี และด่านตรวจสัตว์น้ำนราธิวาสรับผิดชอบในเขตพื้นที่ 2 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการได้ครอบคลุมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,188)  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,011) สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (997) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (909) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (876) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (785) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (745) ประชาสัมพันธ์.. (741) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (740) ประชาสัมพันธ์.. (730) ประชาสัมพันธ์.. (706) ประชาสัมพันธ์.. (688) ประชาสัมพันธ์.. (662) แบนเนอร์.. (659) ประชาสัมพันธ์.. (649) ประชาสัมพันธ์.. (638) ประชาสัมพันธ์.. (634) ประชาสัมพันธ์.. (622) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (612) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (606)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110