ประวัติหน่วยงาน

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประวัติหน่วยงาน 

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 778 ครั้ง
 

ประวัติความเป็นมาของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

 

1ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข้เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ตามคำสั่งกรมประมงที่ 563/2546 เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง โดยมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกัน ปราบปรามและตรวจสอบสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่นำเข้า ส่งออก นำผ่านระหว่างประเทศ และการนำมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ทั้งในด้านการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ การดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามคำสั่ง ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ ที่ 801/2547 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหน้าที่ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547 โดยด่านฯมีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา แก้ไขจากคำสั่งส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำเดิม ที่ 1060.1/2546 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 ซึ่งด่านฯมีหน้าที่รับผิดชอบใน 3 จังหวัด คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี แต่เนื่องจากกรมประมงมีคำสั่งให้จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมเป็นการภายในขึ้น จำนวน 2 ด่าน ได้แก่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล และด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ โดยที่ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์

 

รับผิดชอบพื้นที่ในเขตจังหวัดปัตตานี และด่านตรวจสัตว์น้ำนราธิวาสรับผิดชอบในเขตพื้นที่ 2 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการได้ครอบคลุมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

 17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110