ประวัติหน่วยงาน

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประวัติหน่วยงาน 

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 716 ครั้ง
 

ประวัติความเป็นมาของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

 

1ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข้เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ตามคำสั่งกรมประมงที่ 563/2546 เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง โดยมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกัน ปราบปรามและตรวจสอบสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่นำเข้า ส่งออก นำผ่านระหว่างประเทศ และการนำมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ทั้งในด้านการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ การดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามคำสั่ง ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ ที่ 801/2547 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหน้าที่ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547 โดยด่านฯมีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา แก้ไขจากคำสั่งส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำเดิม ที่ 1060.1/2546 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 ซึ่งด่านฯมีหน้าที่รับผิดชอบใน 3 จังหวัด คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี แต่เนื่องจากกรมประมงมีคำสั่งให้จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมเป็นการภายในขึ้น จำนวน 2 ด่าน ได้แก่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล และด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ โดยที่ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์

 

รับผิดชอบพื้นที่ในเขตจังหวัดปัตตานี และด่านตรวจสัตว์น้ำนราธิวาสรับผิดชอบในเขตพื้นที่ 2 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการได้ครอบคลุมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,447)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,259) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,143) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (1,023) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (1,015) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (988) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (939) ประชาสัมพันธ์.. (865) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (860) ประชาสัมพันธ์.. (843) ประชาสัมพันธ์.. (839) ประชาสัมพันธ์.. (820) ประชาสัมพันธ์.. (810) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (792) ประชาสัมพันธ์.. (781) ประชาสัมพันธ์.. (756) ประชาสัมพันธ์.. (756) ประชาสัมพันธ์.. (753) ประชาสัมพันธ์.. (746) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (718)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110