หน้าที่ความรับผิดชอบ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-01-18  |   ข่าววันที่: 2020-12-21 |  อ่าน: 815 ครั้ง
 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต ๕ (สมุทรสาคร) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

มีหน้าที่ความรับผัดชอบ ดังนี้

(๑) ควบคุม กำกับ ดูแล วางแผน ติดตามผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมงในสังกัด

(๒) ปฏิบัติงานในฐานะศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุม ตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๔) วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงในพื้นที่ และบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ

(๕) ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง

(๖) ให้บริการการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๗) ตรวจสอบท่าเทียบเรือ และเรือประมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงและเรือประมงในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๘) ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการของเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง และแพปลาที่จดทะเบียนกับกรมประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๙) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,786)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,325) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (1,196) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (1,041) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (1,041) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (1,008) คู่มือการใช้งานระบบ FSW (Fisheries Single Window).. (901) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (890) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (849) ประวัติหน่วยงาน.. (823)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000