บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)
นายสนธยา บุญสุข

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายปิยะ ยศอนันต์สาธิดา

หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายชนินทร์ น้อยสอาด

หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายธรรมนูญ วุ่นซิ่งซี่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเจนณรงค์ วรรณอุบล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกฤติกา ศรีสุข

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
ว่าที่ ร.ต. ธนาคม จันทร์แสงทอง

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวแสงเดือน เจริญทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพรชัย ชาลีรินทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุษบา โตสิน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิตรลดาพร แพงดี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายวาทิน พันธะวงค์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิวัฒน์ วรรณรังษี

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิรินันท์ เทศเล็ก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวปิยะพร ประเสริฐสม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวศศินิภา โอสถานนท์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวพัชริดา วาติ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวนภเกตน์ หลีเกษม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวศิริพร เลาหะเพียรพันธ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวมุขรินทร์ บุญสุข

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวศิรินันท์ อ่วมด้วง

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวสายฟ้า อาจวงษ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวสลิลทิพย์ เจริญเขต

เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดการงานทั่วไป
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวจิรประภา ชนะสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและงานธุรการ
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางวิชุดา พินิจปรีชา

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000