บุคลากร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)
นายสนธยา บุญสุข

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์

หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายชนินทร์ น้อยสอาด

หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายธรรมนูญ วุ่นซิ่งซี่

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายเจนณรงค์ วรรณอุบล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกรกนก คุ้มเสถียร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนิดา เข็มทอง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางอารยา วงษ์จ้อย

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวแสงเดือน เจริญทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพรชัย ชาลีรินทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวบุษบา โตสิน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิตรลดาพร แพงดี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายวาทิน พันธะวงค์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิวัฒน์ วรรณรังษี

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิรินันท์ เทศเล็ก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางวิชุดา พินิจปรีชา

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000