บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร
นายคะเณ สุขเกื้อ

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายคมสันติ์ จันหนู

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวแสงเดือน เจริญทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิตรลดาพร แพงดี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสิทธิชัย บวบสด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายวาทิน พันธะวงษ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวปิยะพร ประเสริฐสม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวศศินิภา โอสถานนท์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายทวี เตียกุลทอง

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2019 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

 เลขที่ 1024 สำนักงานสะพานปลาชั้น 2 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000