โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์


โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 

ข่าวสารราชการ


HOT โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61..คลิก

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด โดยอนุมัติหลักการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61

วัตถุประสงค์ เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกออกสู่ตลาด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ช่วยรักษาระดับราคาข้าวเปลือก และให้เกษตรกรขายข้าวเปลือกได้ในราคาสูงขึ้น

สนับสนุน “เงินกู้” ให้กับ

 • เกษตรกร ไม่เกินรายละ 300,000 บาท 
 • สหกรณ์การเกษตร ไม่เกินสหกรณ์ละ 300 ล้านบาท
 • กลุ่มเกษตรกร ไม่เกินกลุ่มละ 20 ล้านบาท
 • วิสาหกิจชุมชน ไม่เกินแห่งละ 5 ล้านบาท

ให้สินเชื่อตามชนิดข้าว

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,800 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,800 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,200 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 8,500 บาท

ค่าเก็บรักษาคุณภาพข้าว
จ่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการตันละ 1,500 บาท แบ่งเป็น

 • จ่ายในวันเบิกรับเงินกู้ ตันละ 1,000 บาท 
 • จ่ายวันที่ชำระหนี้หลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน ตันละ 500 บาท 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการและจ่ายเงินกู้

 • ระยะเวลาทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาคใต้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ “ไม่เกิน 5 เดือน”

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 175  สวัสดีปีใหม่ 2566 ส่งมอบความสุขด้วยกระเช้าสินค้าประมง สวัสดีปีใหม่ 2566 ส่งมอบความสุขด้วยกระเช้าสินค้าประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  จำนวนผู้อ่าน 112 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  จำนวนผู้อ่าน 104 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 77 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวนผู้อ่าน 69 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 57 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 55 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 48 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 46


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

  รายละเอียด 103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  email  fisheriesburiram@gmail.com  โทรศัพท์ 044-611 986  FAX 044-611 986  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6