โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 

ข่าวสารราชการ

 เผยเเพร่: 2017-11-08  |   ข่าววันที่: 2017-11-08 |  อ่าน: 925 ครั้ง
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด โดยอนุมัติหลักการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61

วัตถุประสงค์ เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกออกสู่ตลาด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ช่วยรักษาระดับราคาข้าวเปลือก และให้เกษตรกรขายข้าวเปลือกได้ในราคาสูงขึ้น

สนับสนุน “เงินกู้” ให้กับ

 • เกษตรกร ไม่เกินรายละ 300,000 บาท 
 • สหกรณ์การเกษตร ไม่เกินสหกรณ์ละ 300 ล้านบาท
 • กลุ่มเกษตรกร ไม่เกินกลุ่มละ 20 ล้านบาท
 • วิสาหกิจชุมชน ไม่เกินแห่งละ 5 ล้านบาท

ให้สินเชื่อตามชนิดข้าว

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,800 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,800 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,200 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 8,500 บาท

ค่าเก็บรักษาคุณภาพข้าว
จ่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการตันละ 1,500 บาท แบ่งเป็น

 • จ่ายในวันเบิกรับเงินกู้ ตันละ 1,000 บาท 
 • จ่ายวันที่ชำระหนี้หลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน ตันละ 500 บาท 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการและจ่ายเงินกู้

 • ระยะเวลาทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาคใต้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ “ไม่เกิน 5 เดือน”


 Tags

 •  Hit 20 อันดับ
 • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (3,488)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,862) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,649) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,267) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,068) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,039) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,004) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (994) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (925) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (887) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (785) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (739) แบนเนอร์.. (709) หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ .. (704) งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (683) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (652) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (646) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (646) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (641) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (627)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

   103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000