โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 

ข่าวสารราชการ

 เผยเเพร่: 2017-11-08  |   ข่าววันที่: 2017-11-08 |  อ่าน: 1,109 ครั้ง
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด โดยอนุมัติหลักการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61

วัตถุประสงค์ เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกออกสู่ตลาด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ช่วยรักษาระดับราคาข้าวเปลือก และให้เกษตรกรขายข้าวเปลือกได้ในราคาสูงขึ้น

สนับสนุน “เงินกู้” ให้กับ

 • เกษตรกร ไม่เกินรายละ 300,000 บาท 
 • สหกรณ์การเกษตร ไม่เกินสหกรณ์ละ 300 ล้านบาท
 • กลุ่มเกษตรกร ไม่เกินกลุ่มละ 20 ล้านบาท
 • วิสาหกิจชุมชน ไม่เกินแห่งละ 5 ล้านบาท

ให้สินเชื่อตามชนิดข้าว

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,800 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,800 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,200 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 8,500 บาท

ค่าเก็บรักษาคุณภาพข้าว
จ่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการตันละ 1,500 บาท แบ่งเป็น

 • จ่ายในวันเบิกรับเงินกู้ ตันละ 1,000 บาท 
 • จ่ายวันที่ชำระหนี้หลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน ตันละ 500 บาท 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการและจ่ายเงินกู้

 • ระยะเวลาทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาคใต้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ “ไม่เกิน 5 เดือน”

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดช... (298)   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก... (262)  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และบรร... (237)  สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจรับพันธุ์ปลาและมอบพันธุ์ปลา ปล่อยในแหล่งน้ำชุม... (195)  ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2... (165)  กรมประมง...เพาะพันธุ์ “ปลาตะเพียนขาวนีโอเมล” สำเร็จ! เพิ่มเปอร์เซ็นต์เพศเมีย เลี... (81)  ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายสุวรรณ ทองล้วน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านกา... (61)  ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายสุวรรณ ทองล้วน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านกา... (29)  สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกปฏิบัติงานกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศร... (23)  ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวณพิชญา ทับทิมทอง ประมงอำเภอพุทไธสง ร่วมกับ... (20)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

   103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000