ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประวัติหน่วยงาน  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-24  |   ข่าววันที่: 2017-02-24 |  อ่าน: 2,008 ครั้ง
 

               พื้นที่ลุ่มน่ำปากพนัง เป็นพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอชะอวด อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวไทร อำเภอพระพรหม และพื้นที่บางส่วน ของอำเภอลานสกา และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมถึงพื้นที่บางส่วน ของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอมของจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ร่วมกัน 1,989,932 ไร่ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 500,000 ไร่ ประชากรมากกกว่า 400,000 ไร่ ประชากรมากกกว่า 400,000 คน ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก  รองลงมาได้แก่การปลูกผลไม้ และยางพาราประมาณ 100,000 คน การทำประมงทะเลประมาณ 20,000 คน การเพาะเลี้ยงกุ้งประมาณ 7,500 คน ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอื่นๆ และรับจ้างแรงงาน ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างมีทรัพยากร ธรรมชาติมาก แต่ประชาชนในบริเวณนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืดในการอุปโภคและการเกษตร บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นแหล่งอู่ข่าวอู่น้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ จากการถูกน้ำทะเลรุกเข้าไปในแม่น้ำปากพนัง ทำให้เกิดสภาพน้ำเค็มถึงปีละ 9 เดือน

             กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาการประกอบอาชีพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทีทรงมีพระราชดำริต้องการให้ราษฎรของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีกระแสพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536  ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ความตอนหนึ่งว่า  " ควร จัดตั้งศูนย์การศึกษา เฉพาะกิจที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าโกฎิ ในพื้นที่ของกรมประมงเพื่อทำการทดลอง ศึกษา และวิจัยด้านการประมงแบบครบวงจร "

             กรมประมง จึงได้จัดตั้ง " ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ " ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2544 เพื่อดำเนินการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่ รวมทั้งงานเพิ่มผลผลิตผลิตทรัพยากรประมงชายฝั่งและน้ำจืด พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและน้ำจืด เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและให้คำปรึกษาแนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่โครงการ

        

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,008)  ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,461) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,101) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,060) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,056) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,025) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (893) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (810) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (772) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (769) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (729) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (688) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (677) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (640) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (621) พันธกิจ.. (613) การวิเคราะห์ SWOT:.. (592) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (584) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (582) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (559)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370