บุคลากรศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน

ผุ้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางวราภรณ์ ธัญญาพืช

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์

นักวิชาการ
(ชำนาญการ)
    


นายไมตรี กำเนิดมณี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวอมราวดี แก้วขุนทอง

นักวิชการประมง
(ปฎิบัติการ)
    


นายอุทัย รัตนอุบล

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายอัศวิน แก้วคง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน )
    


นางลัดดาวัลย์ สถาพร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน )
    


นางสาวศิริมาศ จันทร์แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370