บุคลากร ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายอาคม สิงหบุญ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางวราภรณ์ ธัญญาพืช

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายไมตรี กำเนิดมณี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวอมราวดี แก้วขุนทอง

นักวิชการประมง
(ปฎิบัติการ)
    


นางกมลศิริ รักกมล

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางลัดดาวัลย์ สถาพร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน )
    


นางสาวศิริมาศ จันทร์แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370    pakpanang@gmail.com   075-416180-1   075-416180-1   แฟนเพจ