ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ


ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ 


ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กำหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ