ประกวดวาดภาพระบายสี งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ประกวดวาดภาพระบายสี งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32  

กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ"สัตว์น้ำมงคล" ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กรมประมงเดินหน้าสานฝันปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “สัตว์น้ำมงคล” หรือ “Aquatic of Luck” สัตว์น้ำสายมูเตลู ตามศาสตร์แห่งความเชื่อและศรัทธาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการวาดภาพผ่านผลงานศิลปะ ที่สร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการต่อยอดพัฒนาผลงานต่อไป โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่

19 พฤษภาคม –19 มิถุนายน 2565

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมงกล่าวในฐานะโฆษกกรมประมงว่า กรมประมงขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีพร้อมเงินรางวัล ในหัวข้อ “สัตว์น้ำมงคล” หรือ “Aquatic of Luck” สัตว์น้ำสายมูเตลู ตามศาสตร์แห่งความเชื่อและศรัทธาโดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

รางวัลและการรับรางวัล แบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินสด 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 5,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 4,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 1,500 บาท รวมจำนวน 3 รางวัล

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินสด 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 5,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 4,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 1,500 บาท รวมจำนวน 3 รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินสด 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 5,000 บาท 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 4,000 บาท 1 รางวัล

รางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 1,500 บาท รวม 3 รางวัล

กติกาการส่งวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “สัตว์น้ำมงคล”

1. ให้ผู้เข้าประกวดใช้เทคนิควาดภาพระบายสี ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15x22 นิ้ว ไม่มีกรอบ ต้องเป็นภาพแนวนอน โดยเลือกใช้ สีเทียน ดินสอสี ปากกาสีชนิดต่างๆ สีอะคริลิค สีน้ำ สีโปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกันเท่านั้น

2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ชิ้น ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเทอร์เน็ต) เเละต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมง

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและภาพที่ได้รางวัลจะนำไปจัดแสดงภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32

5. เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 21 วันทำการ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

6. การตัดสินประกวดวาดภาพ ประกอบด้วยคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ 3 ท่าน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีในวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ทางwww.fisheries.go.th.

ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www4.fisheries.go.th หรือตาม QR Code ด้านล่าง พร้อมส่งผลงานทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองว่ากิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "สัตว์น้ำมงคล" “งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32”

พร้อมแนบใบสมัคร และส่งถึงกรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ อาคารเชิดชายอมาตยกุล เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2579 8975 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2579 8975 ในวันและเวลาราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370    pakpanang@gmail.com   075-416180-1   075-416180-1   แฟนเพจ