กรมประมง...ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเข้าร่วมโครงการ คชก.64 โค้งสุดท้าย ถึง 31 ธันวาคม 65 นี้

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


กรมประมง...ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเข้าร่วมโครงการ คชก.64 โค้งสุดท้าย ถึง 31 ธันวาคม 65 นี้ กรมประมง...ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 หลังมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลารับสมัครฯ จากเดิมสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เปลี่ยนเป็น ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มากยิ่งขึ้น โดยยังคงยึดหลักเงื่อนไขเดิม คือ ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี และสามารถกู้ได้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท
นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากปัญหาสถานการณ์ราคากุ้งทะเลตกต่ำและผลกระทบด้านโรคกุ้งทะเลส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาขาดทุน ไม่มีทุนเพียงพอที่จะดำเนินกิจการ และขาดแรงจูงใจที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง กรมประมงจึงจัดทำโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ภายใต้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี้ย 3% ต่อปี ตั้งแต่วันที่กู้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินโครงการจำนวน 35 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปทุมธานี กาญจนบุรี นนทบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี อยุธยา ราชบุรี ชัยภูมิ อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต สตูล ตรัง กระบี่ พังงา พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี และนราธิวาส
สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หรืออุปกรณ์ควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ พร้อมเครื่อง ตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคระหว่างเลี้ยง การปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยผ้าพลาสติก Polyethylene (PE) สำหรับกิจกรรมแต่ละรูปแบบจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต กุ้งทะเลตลอดจนมีประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตต่อเกษตรกรในระยะยาว
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่มีความพร้อมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หัวข้อ“โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564”หรือ ทาง LINE “COASTALCARES” โดยสามารถเพิ่มเพื่อนได้ทาง Line ID: @281jxxaj นอกจากนี้ กรมประมงได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการตอบคำถามเพื่อให้ข้อมูลและไขข้อข้องใจแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาธุรกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โทร. 0 2940 6295 และ 0 2561 3997

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370    pakpanang@gmail.com   075-416180-1   075-416180-1   แฟนเพจ