ฐานข้อมูลด้านประมง ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ของสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2565

แหล่งน้ำปิด 5,409 แห่ง  พื้นที่ 127,741 ไร่ รายชื่อแหล่งน้ำปิด
แหล่งน้ำจืด 7,443 แห่ง  พื้นที่ 144,569 ไร่ รายชื่อแหล่งน้ำจืด
แหล่งปลาหน้าวัด 68 แห่ง  พื้นที่ 1,548 ไร่ รายชื่อแหล่งปลาหน้าวัด
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 33 องค์กร รายชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
กลุ่มแปรรูป 9 กลุ่ม รายชื่อวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ
ประมงอาสา ปี 2548 - 2563 ทั้งหมด 338 ราย  ช่วยปฏิบัติงานได้ 294 ราย ประมงอาสา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร

ศพก. หลัก 32 แห่ง

ศพก. เครือข่าย 160 แห่ง

รายชื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร
แปลงใหญ่ (2560 - 2563)

แปลงปี 2561 จำนวน 1 แปลง : กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลบ้านวังม่วง 

ข้อมูลแปลงใหญ่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ .....-.....โครงการ  
ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

16,568 ฟาร์ม แบ่งเป็น

ยังชีพ 15,314 ฟาร์ม  พื้นที่เลี้ยง 18,527.03 ไร่

พาณิชย์ 1,254 ฟาร์ม พื้นที่เลี้ยง 5,482.17 ไร่

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

 

ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 25 ราย ข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) 880 ราย ข้อมูลทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)
ปริมาณผลผลิตจากการประมง (รอบปีการผลิต 2564)

การเพาะเลี้ยง 10,511.73 ตัน

การประมง 8,910.44 ตัน

หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้น

ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด

1. ปลานิล  2. ปลาดุก  3. ปลาตะเพียน

 4. ปลาทับทิม  5. ปลาหมอไทย

 
การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่าน

ปริมาณการนำเข้า....-....

ปริมาณการส่งออก....-....

 
ตลาดที่รองรับผลผลิตสัตว์น้ำ 10 ตลาด รายชื่อตลาดที่รองรับผลผลิตสัตว์น้ำ
สัตว์น้ำควบคุม  จระเข้ ที่ได้รับอนุญาต 45 ราย

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 1

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 2

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 3

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 4

รายชื่อเกษตรกรที่ครอบครองสัตว์ป่า ตามพรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

  กุ้งก้ามแดง ที่ได้รับอนุญาต 3,101 ราย

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง 2559

ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

  กุ้งทะเล ที่ได้รับอนุญาต....-....ราย

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล

  ผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ที่ได้รับอนุญาต 7 ราย

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พิมาย เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ครบุรี

รายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังลำน้ำมูล

รายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังลำมูลบน

รายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังลำแชะ

เรือประมง

เรือประมงพื้นบ้าน....-....

เรือประมงพาณิชย์....-....

 
ท่าเทียบเรือประมง

ท่าเทียบเรือภายใน....-....

มาตราการรัฐเจ้าของท่าเรือ....-....

 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมงในพื้นที่

สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา 

เว็บไซต์ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564

งบดำเนินงาน 3,704,905 บาท

งบลงทุน....-....บาท

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  252   ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง...  202  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ค...  163  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   128  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระ...  117  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2565 อำเภอบัวลาย   115  ประมงอำเภอคง ออกตรวจติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการ...  115  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ...  112  ประมงอำเภอโนนสูงพร้อมด้วย นักวิชาการประมง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความจงรักภ...  105  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ...  101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ