นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 


                                              ประกาศกรมประมง
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๓
                เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และผลักดันการพัฒนาให้เกิดความ
สมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารราชคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ
การบริหารงานภาครัฐ
                กรมประมง จึงได้จัดทำโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปื
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อันประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านรัฐ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหดแนวทางปฏิบัติตมนโยบายหลักต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
                                                               (นายมีศักดิ์ ภักตีคง)
                                                                  อธิบดีกรมประมง