นายสุริยา จงโยธา

ประมงจังหวัดนครราชสีมา
(อำนวยการสูง)
    


นายสันทัด มีคำแสน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายปรมัติฌาน สมหมาย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอทิตะญา หวะสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
    
นายภูมรินทร์ มาบจะบก

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นางศิพร หล้าสุวงษ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายอุดมพงศ์ บุญถึง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางพรรณราย บุญหลาย

นักวิชาการประมง
    
นางสาวสุรีรัตน์ นองชัย

นักวิชาการประมง
    


นางสาวกุลธิดา แสนใจบาล

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางลาวัล เทพเสนา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชำนาญงาน)
    
นางศศิภรณ์ กอพลูกลาง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นายวุฒิชัย ทองล้ำ

ประมงอำเภอโนนสูง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์เนตร

ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอพิมาย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอายุวัฒน์ อนุตรอริยกุล

ประมงอำเภอครบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุบงกช สิงห์ดี

ประมงอำเภอจักราช
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวชไพรพร ควบพิมาย

ประมงอำเภอปักธงชัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางจันทรัสม์ พิพัฒน์ภัทรกุล

ประมงอำเภอโนนไทย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวสุธิตา สวนจังหรีด

ประมงอำเภอชุมพวง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอด่านขุนทด
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวอุษา คำวงพะเนา

ประมงอำเภอคง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายเจษฎากร สายตา

ประมงอำเภอเมืองนครราชสีมา
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางสาวศศิธร วรพรพิสิฐผล

ประมงอำเภอสีคิ้ว
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวพิมพร อุดมผล

ประมงอำเภอบัวใหญ่
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายอำนวย มาบจะบก

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

 513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ