บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล

ประมงจังหวัดนครราชสีมา
    


นายบุญหลาย กุลนารัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


-


    
นายสมศักดิ์ คงชู

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวสุรีรัตน์ นองชัย

นักวิชาการประมง
    


นางศิพร หล้าสุวงษ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายอุดมพงศ์ บุญถึง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางพรรณราย บุญหลาย

นักวิชาการประมง
    
นายยุทธนา อุทัยมา

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายสุรัตน์ จบเจนไพร

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นางพิกุล กระสาทอง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นางลาวัล เทพเสนา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชำนาญงาน)
    
นางศศิกรณ์ สุขตะคุ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นายสุบงกช สิงห์ดี

ประมงอำเภอโนนสูง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายนิรันดร์ นารินทร์

ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายประมวล อ่อนละมัย

ประมงอำเภอพิมาย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายปรีชา งอกนาวัง

ประมงอำเภอครบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายเสนาะ เคียงรัมย์

ประมงอำเภอห้วยแถลง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสมบูรณ์ นวลศรี

ประมงอำเภอปักธ.ชัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวชไพรพร ควบพิมาย

ประมงอำเภอปากช่อง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายภวัต แหวนในเมือง

ประมงอำเภอบัวใหญ่
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางจันทรัสม์ พิพัฒน์ภัทรกุล

ประมงอำเภอโนนไทย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวสุธิตา สวนจังหรีด

ประมงอำเภอชุมพวง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางยุบลรัตน์ ขันธะประโยชน์

ประมงอำเภอด่านขุนทด
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวอุษา คำวงพะเนา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(สนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

 513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000