บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล

ประมงจังหวัดนครราชสีมา
    


นายสันทัด มีคำแสน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวพิมพร อุดมผล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวสุรีรัตน์ นองชัย

นักวิชาการประมง
    


นางศิพร หล้าสุวงษ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายอุดมพงศ์ บุญถึง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางพรรณราย บุญหลาย

นักวิชาการประมง
    
นายยุทธนา อุทัยมา

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายสุรัตน์ จบเจนไพร

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นางสาวกุลธิดา แสนใจบาล

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางลาวัล เทพเสนา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชำนาญงาน)
    
นางศศิกรณ์ สุขตะคุ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


-ว่าง-

ประมงอำเภอโนนสูง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์เนตร

ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายประมวล อ่อนละมัย

ประมงอำเภอพิมาย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอายุวัฒน์ อนุตรอริยกุล

ประมงอำเภอครบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุบงกช สิงห์ดี

ประมงอำเภอจักราช
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสมบูรณ์ นวลศรี

ประมงอำเภอปักธงชัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวชไพรพร ควบพิมาย

ประมงอำเภอสีคิ้ว
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางจันทรัสม์ พิพัฒน์ภัทรกุล

ประมงอำเภอโนนไทย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวสุธิตา สวนจังหรีด

ประมงอำเภอชุมพวง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอด่านขุนทด
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายนพดล ทรัพย์เรืองศรี

ประมงอำเภอบัวใหญ่
(นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งประมงอำเภอ)
    
นางสาวอุษา คำวงพะเนา

ประมงอำเภอคง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอเมืองนครราชสีมา
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายเปลี่ยน บุญเหลือ

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายอำนวย มาบจะบก

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

 513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000