ประวัติหน่วยงาน 

เมนู


               

                ในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายเน้นความสำคัญในด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ต้องเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให ้สินค้าเกษตร และอาหารของไทยต้องเป็นที่ยอมรับสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยประเทศไทยจะต้องมีระบบในการควบคุมมาตรฐาน และการกักกันพืชและสัตว์ที่เท่าเทียมกับต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระบบการค้าระหว่างประเทศและผู้บริโภคภายในประเทศ

                กรมประมงจึงได้รับมอบหมายภารกิจหลักที่สำคัญในการควบคุมตรวจสอบ ให้การผลิตสัตว์น้ำ และ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้มาตรฐานถูกสุขอนามัยมีมาตรการการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก ปัจจัยในการผลิต สารเคมีและวัตถุดิบประมง ที่ดำเนินการ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ

                ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง กรมประมงที่ 563 / 2546 เรื่อง การจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำ
เพิ่มเติมเป็นการภายใน และ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2546 โดยให้มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนควบคุมป้องกัน ปราบปราม และ ตรวจสอบสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยที่ใช้ในการผลิต
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่นำเข้า ส่งออก นำผ่านระหว่างประเทศ และ การนำมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ทั้งในด้านการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ การดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการประมงพ.ศ.2490 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ชั้น1(ด้านซ้าย) ในอาคารสำนักงานกลางสถานีบรรจุ และแยกสินค้ากล่องลาดกระบังการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ เลขที่33/4 หมู่ 1ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดดำเนินการเป็นโรงพักสินค้า
เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออก ที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ
หรือเรียกย่อยว่า รพท. ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง มีสถานีตรวจปล่อยสินค้าภายใน
รพท.การรถไฟฯ ลาดกระบังจำนวน 6 สถานี คือ

สถานีที่ 1 บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด
สถานีที่ 2 บริษัท อิสเทิร์นซีแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด
สถานีที่ 3 บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด
สถานีที่ 4 บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด
สถานีที่ 5 บริษัท ไทยฮันจิน โลจิสติกส์ จำกัด
สถานีที่ 6 บริษัท เอ็น.วาย.เค. ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

 

นอกจากนี้ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังยังมีพื้นที่ความรับผิดชอบอีก 2 แห่ง ได้แก่ ด่านศุลกากรบางเสาธง และ ด่านศุลกากรทับยาว

                

ประวัติสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง

 

                โรงพักสินค้าเพื่อตรวจของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง) ตั้งขึ้นตามมาตรา 6(2) แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช 2469 ให้เป็นสถานที่สาหรับเก็บรักษา ตรวจของนาเข้า และตรวจบรรจุของส่งออกเข้า คอนเทนเนอร์นอกเขตทาเนียบท่าเรือ ตั้งอยู่ ณ สถานีแยกและบรรจุสินค้ากล่องลาดกระบัง (Inland Container Depot: ICD) เลขที่ 33/4 หมู่ 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากผลการศึกษาขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ในปี พ.ศ. 2532

                คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติลงวันที่ 19 กันยายน 2532 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2533 ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดสร้างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland Container Depot : ICD) และมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 กันยายน 2534 ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเวนคืนที่ดินและทาการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการนาเข้าและส่งออกของประเทศ รองรับการเจริญเติบโตของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรืออื่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทาเนียบท่าเรือหรือด่านศุลกากรที่เป็นท่าหรือที่ที่นาของเข้าและส่งของออกทั่วประเทศ ตลอดจนแก้ปัญหาความหนาแน่นของการจราจรบนถนน ลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน ลดอุบัติเหตุ อธิบดีกรมศุลกากรอาศัยอานาจตามความในมาตรา 6(2) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 อนุมัติและจัดทาประกาศกรมศุลกากรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดดาเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2539 รพท.การรถไฟฯลาดกระบังเป็นสถานที่สาหรับเก็บและตรวจของนาเข้า ของส่งออก และบรรจุของส่งออก

เข้าคอนเทนเนอร์ มีรั้วรอบขอบชิด และประตูเข้า-ออกที่มั่นคงแข็งแรง มีพื้นที่ทั้งหมดจานวน 18.5 ไร่

แบ่งเป็น พื้นที่สาหรับอานวยความสะดวก อาคารสานักงานของศุลกากร ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 267.831ไร่ เป็นพื้นที่โรงพักสินค้า จานวน 380 ไร่ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้

สัมปทานให้กับภาคเอกชนดาเนินการ แบ่งเป็น 6 โรงพักสินค้า ดังนี้

 

1. โรงพักสินค้าสถานีที่ 1(A)

บริษัท สยามซอร์ไซด์ เซอร์วิส จากัด

(Siam ShoreSide Services Co., Ltd.)

 

2. โรงพักสินค้าสถานีที่ 2(B)

บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินอล (ประเทศไทย) จากัด

(Eastern Sea LaemChabang Terminal Co., Ltd.)

 

3. โรงพักสินค้าสถานีที่ 3(C)

บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล (ประเทศไทย) จากัด

(Evergreen Container Terminal Thailand)

 

4. โรงพักสินค้าสถานีที่ 4(D)

บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จากัด

(Thai International Freight Forwarders Association)

 

5. โรงพักสินค้าสถานีที่ 5(E)

บริษัท ไทยฮันจิน โลจิสติกส์ จากัด

(Thai Hanjin Logistics Co., Ltd.)

 

6. โรงพักสินค้าสถานีที่ 6(F)

บริษัท เอ็น วาย เค ดิสทริบิวชั่นเซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด

(NYK Distribution Service (Thailand) Co., Ltd.)

 

ภายในบริเวณพื้นที่ของแต่ละโรงพักสินค้าจะจัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 

1) สถานที่เก็บและตรวจปล่อยของขาเข้า ประกอบด้วย

- โรงพักสินค้าสาหรับเก็บรักษาของขาเข้า (INBOUND CONTAINER FREIGHT STATION-IN

BOUND CFS) ภายในโรงพักสินค้า แบ่งเป็น ที่เก็บของขาเข้า ของผ่านแดน ของถ่ายลา ของแตกหักเสียหาย ของมี

ค่า ของกลาง และของตกค้าง ลานเก็บของขาเข้าและลานสาหรับรถบรรทุกขนถ่ายของที่ตรวจปล่อยแล้ว

- ลานวางคอนเทนเนอร์ขาเข้า (CONTAINER YARD- CY)

- ลานกลางแจ้ง สาหรับวางสินค้าสูงหรือหนัก

- ลานที่พักสินค้าอันตราย

- ลานวางคอนเทนเนอร์ และขนถ่ายของถ่ายลาและของผ่านแดน

- ลานวางคอนเทนเนอร์สาหรับเก็บของกลางและของตกค้าง

 

 

2) สถานที่ตรวจและบรรจุของขาออก ประกอบด้วย

- โรงพักสินค้าเพื่อการส่งออก (OUT BOUND CONTAINER FREIGHT STATION-OUT BOUND

CFS) ลานตรวจและบรรจุของเข้าคอนเทนเนอร์

- ลานสาหรับรถบรรทุกขอถ่ายของส่งออก

- ลานวางคอนเทนเนอร์เปล่า

- ลานวางคอนเทนเนอร์ที่ตรวจบรรจุของเรียบร้อยแล้ว

 

3) สถานีตรวจสอบ (CHECKING POST)

- บริเวณพื้นที่ตรวจ คน ยานพาหนะและของที่นาเข้าและส่งออกนอกเขต รพท.การรถไฟฯ

ลาดกระบัง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

     ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520     lbfishtrade@gmail.com   02-360-9112   แฟนเพจ