บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง




นายปิยะ ยศอนันต์สาธิดา

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

ปฏบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

    


นางสาวอรวรรณ เรืองเดชกรณ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายนพดล คงกฤตยาพันธ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายวีรภัทร พุ่มพระภา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    




นายเกียรติศักดิ์ โสภาคะยัง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสกลกานต์ สีทาไข

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    








นาย รวิพล ตันติวิมงคล

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาว เบญจมาส ประจิตร

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นาย ณัฐพงศ์ สมวงศ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวภัทรพร สุขเกษม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    




นายมาโนช แสงสุวรรณ์

พนักงานขับรถ
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520