บุคลากรด่านตรวจประมงลาดกระบัง
นายพงษ์ศิริ ประสพสุข

หัวหน้าด่านตรวจประมงลาดกระบัง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายนพดล คงกฤตยาพันธ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกฤษณ์ ทิพย์ภาระ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวีรภัทร พุ่มพระภา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายศรัณย์ อรุณฉาย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเกียรติศักดิ์ โสภาคะยัง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสกลกานต์ สีทาไข

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นาย รวิพล ตันติวิมงคล

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาว เบญจมาส ประจิตร

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวภัทรพร สุขเกษม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายมาโนช แสงสุวรรณ์

พนักงานขับรถ
(จ้างเหมาบริการ)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520