บทความด่านตรวจประมงลาดกระบัง

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงลาดกระบังเข้าควบคุมกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย และ การฆ่าเชื้อไวรัส กุ้งขาวแช่แข็งนำเข้าจากประเทศเอกวาดอร์ จำนวนรวม 1,998 กล่อง น้ำหนัก 23,976 กิโลกรัม ก่อนที่นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในประเทศ โดยวิธีการผ่านความร้อน ณ สถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่นำเข้าจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างสินค้า เพื่อส่งตรวจการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสดังกล่าวต่อไป

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่นำเข้าจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างสินค้า เพื่อส่งตรวจการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสดังกล่าวต่อไป

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 1(A)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็น เนื้อหอยแมลงภู่แช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 22,000 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากชิลี ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 1(A)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าปลาซาบะ ทั้งตัว แช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 94,800 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากไต้หวัน ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

วันที่ 16 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 2(B)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเนื้อปลาสวาย ฟิลเล แช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 24,800 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากเวียดนาม ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

คู่มือองค์ความรู้ กระบวนการควบคุมการนำเข้ากุ้งทะเลจาก การเพาะเลี้ยงทางตู้คอนเทนเนอร์

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 3(F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาฉลามสีน้ำเงินทั้งตัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 28,500 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากไต้หวันตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 6(F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาทูน่าครีบเหลืองแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 100,000 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากอินโดนีเซียตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี ๓(F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาทูน่าอัลบาคอร์สดแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม ๒๕,๕๖๐ กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากไต้หวัน ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ
ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 5(
F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาซาบะทั้งตัวแช่แข็งปริมาณที่นำเข้ารวม 24,000 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากญี่ปุ่น ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

 

วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ดำเนินการตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์ นำเข้าทางสถานี3(C)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็น ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 23,760 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากประเทศปากีสถาน      ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

     วันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 6(F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาหิมะแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 9,639.820 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากฝรั่งเศส ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

         วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 3(C)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาทูน่าตาโตแช่เย็นจนแข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 137,475 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากจีน ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

                วันที่ 23 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 3(C)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นคอปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 24609.000 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากชิลี ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

                   วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 6(F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นกุ้งกุลาลายเด็ดหัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 4911.600 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดจากศรีลังกาและต้นทางบรรทุกจากญี่ปุ่น ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

          วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้า
สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็งปริมาณที่นำเข้ารวม 21,678 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดจากและต้นทางบรรทุกจากปากีสถานตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

      วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้า สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาหิมะทั้งตัวแช่แข็งปริมาณที่นำเข้ารวม 8,676.900กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกาและต้นทางบรรทุกจากสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

                   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 6(F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็งปริมาณที่นำเข้ารวม 24,870 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากอินเดีย ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,733)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,305) ประวัติหน่วยงาน.. (1,223) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (946) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (927) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (910) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (905) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (897) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (883) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (827) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (786) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (706) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (661) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (652) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (650) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (638) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (625) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (597) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (591) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (590)