ข้อมูลสถิติ 


ข้อมูลสถิติ ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำจำแนกตามกลุ่มสัตว์น้ำรายเดือน (ไม่รวมสัตว์น้ำสวยงาม) ของด่านตรวจประมงลาดกระบัง ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 64 - ก.พ. 65)