คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2018-08-16  |   ข่าววันที่: 2018-08-16 |  อ่าน: 286 ครั้ง
 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

                    1. นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง      ผู้อำนวยการศูนย์ฯ                                ประธานกรรมการ

                    2. นางณิชารินทร์  แก้วฤทธิ์     นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ        กรรมการ

                    3. นายณัฐชพงศ์  เพชรฤทธิ์    นักวิชาการประมงชำนาญการ                 กรรมการ

                    4. นายจรัญ  หลีหมัน             เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ                  กรรมการ

                    5. นางสาวพฤดี  ศรีอำไพ       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                กรรมการ/เลขานุการ

                   โดยมีหน้าที่ดังนี้

                     1. ปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  และตามระเบียบและกฎหมายอื่นกำหนด

                     2. ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ               

                     3. กำหนดให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

                     4. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องที่ประชาชนขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร

                     5. สอดส่องดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

                       1. นายณัฐชพงศ์  เพชรฤทธิ์ ตำแหน่ง   นักวิชาการประมงชำนาญการ

                       2. นางสาวปราณี  หลีนุ่ม    ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง

                   โดยมีหน้าที่ดังนี้

                       1. จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ร้องขอ

                       2. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน

                       3. รับคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

                       4. จัดทำรายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110