เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1/2564 การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาซิวทอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1/2564 การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาซิวทอง 

เอกสารวิชาการ

 เผยเเพร่: 2021-08-13  |   ข่าววันที่: 2021-08-13 |  อ่าน: 131 ครั้ง
 

การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาซิวทอง

บทคัดย่อ

 

               การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาซิวทอง Brilliant rasbora, Rasbora einthovenii (Bleeker, 1851)   ได้ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล  ในระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึง มกราคม 2563 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยวิธีการฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate (Bus) ให้แม่พันธุ์ปลาซิวทองที่มีความยาวเฉลี่ย 7.21+0.09 เซนติเมตร และมีน้ำหนักเฉลี่ย 4.54+0.12 กรัม ในอัตราความเข้มข้นต่างกัน 3 ระดับ คือ 5, 10 และ 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone (Dom) 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พ่อพันธุ์ปลาซิวทองมีความยาวเฉลี่ย 5.80+0.07 เซนติเมตร และมีน้ำหนักเฉลี่ย 1.89+0.06 กรัม ฉีดกระตุ้นด้วย Bus ในอัตรา 10  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ Dom 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และชุดควบคุมที่ฉีดด้วยน้ำกลั่น การเพาะพันธุ์ใช้วิธีเลียนแบบธรรมชาติ ผลการทดลอง พบว่า หลังการฉีดประมาณ 8-10 ชั่วโมง ชุดการทดลองที่ฉีดด้วย Bus 10 และ 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ Dom 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แม่พันธุ์ปลาวางไข่ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชุดการทดลองที่ฉีดด้วย Bus 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ Dom 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และชุดควบคุมแม่พันธุ์ปลาไม่วางไข่ โดยมีจำนวนไข่ต่อแม่เฉลี่ย 1,137.50±53.51 และ 1,121.00±50.52 ฟอง อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย 81.26±0.92 และ 82.02±0.76 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักเฉลี่ย 80.77±0.64 และ 81.50±0.90 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการรอดตายเฉลี่ย 65.66±0.75 และ 66.16±0.46 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) สำหรับพัฒนาการของคัพภะและลูกปลาซิวทองวัยอ่อน พบว่า ไข่ปลาซิวทองเป็นประเภทไข่จมติดวัตถุ มีรูปร่างกลม สีเหลืองอ่อน เปลือกไข่บางและโปร่งใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.21±0.01 มิลลิเมตร พัฒนาการคัพภะเริ่มฟักออกเป็นตัวใช้เวลา 16 ชั่วโมง 22 นาที ที่อุณหภูมิน้ำ  28.0-29.5 องศาเซลเซียส ลูกปลาแรกฟักมีความยาวเฉลี่ย 2.13±0.01 มิลลิเมตร การอนุบาลลูกปลาซิวทองวัยอ่อนในตู้กระจกในอัตราความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร เพื่อศึกษาผลกระทบของฮอร์โมนต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกปลาซิวทองวัยอ่อน โดยให้โรติเฟอร์น้ำจืดเป็นอาหาร พบว่า ลูกปลาไม่ยอมรับอาหารทำให้เมื่อมีอายุ 7 วัน ลูกปลาทุกชุดการทดลองมีอัตราการรอดตาย 0.00 เปอร์เซ็นต์ จึงสรุปได้ว่าการเพาะพันธุ์ปลาซิวทองควรใช้อัตราการฉีดฮอร์โมน Bus 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ Dom 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เหมาะสมที่สุดเมื่อพิจารณาจากอัตราการวางไข่อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย

 

คำสำคัญ :  ปลาซิวทอง,  การเพาะพันธุ์,  การอนุบาล

*ผู้รับผิดชอบ : ม. 7 ต. กำแพง อ. ละงู จ. สตูล 91110  โทร 074 775455

e-mail : natch08@hotmail.com

อ่านรายละเอียด เอกสารเผยแพร่

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110