ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 20/2565

 ด่านตรวจประมงตรัง


ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 20/2565 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-11.00 น.นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ PIPO ตรัง เพื่อทบทวนความรู้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual และชี้แจงเน้นย้ำการกรอกข้อมูลในแบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง (ศจร.1) ของแต่ละหน่วยงาน แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้าออก ณ ท่าเทียบเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ติดตามผลการตรวจสอบเรือประมงไทย เรือประมงนอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่แจ้งเข้าออกในพื้นที่จังหวัดตรัง ของเดือนตุลาคม 2564-สิงหาคม 2565 ชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของกรมประมง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อรองรับ Marine Mammal Protection Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงตรัง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    132   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    124  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง   113  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง ส...  93  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    82  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    82  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    80  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    73  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    71  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ