บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ตรัง
นางพัชรี พันธุเล่ง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงตรัง

    


นางศิริพร ชัยจักร

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายศราวุธ จิ่วตั่น

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


นางฉัตรวิรุฬห์ ตันโสภารัตน์

นักวิชาการประมง
    


นายวุฒิชัย พิสุทธิ์เธียร

นักวิชาการประมง
    


นางสาวกมลวรรณ กล่าวเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวสุภาวดี แซ่ภู่

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ (จ้างเหมาบริการ)
    


นายวัชรินทร์ สังขไพฑูรย์

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ (จ้างเหมาบริการ)
    
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ตรัง

 268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110