บุคลากรด่านตรวจประมงตรัง
นายภาสกร นบนอบ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง
(ปฏิบัติการ)
    


นายนุพงศ์ พัดลม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางอารยา วงษ์จ้อย

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ปฏิบัติงาน)
    


นายวุฒิชัย พิสุทธิ์เธียร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางฉัตรวิรุฬห์ ติณโสภารัตน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศราวุธ จิ่วตั่น

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอาภาวดี ชูปัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวกมลวรรณ กล่าวเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    
ว่าที่ ร.ต.หญิง อาทิตยา ละอองเทพ

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายวรายุทธ์ ทองชู

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงตรัง

 268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110