การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงปากบารา

การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปากบารา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการมีความเข้าใจตรงกันสามารถปฏิบตัิได้ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาทั้งสองฝ่าย โดยมีตัวแทนจากชุดสหวิชาชีพจาอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเข้าร่วมชี้แจง และมีเจ้าของเรือประมง ผู้ควบคุมเรือประมง ปละผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 98 คน จาก 11 ท่าเทียบเรือ ครอบคลุมพื้นที่ความผิดชอบของศูนย์ฯ การจัดประชุมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือ และอเสนอแนะจากชาวประมงเพื่อใช้ในการบูรณาการดำเนินงานต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!