บุคลากร ด่านตรวจประมงปากบารา
นายปรเมศร์ เหย็บหนุด

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปากบารา
    


นายนุพงศ์ พัดลม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายชาลี ยะมาเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวกมลชนก เสนสิงห์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอับดุลรอเซะ เจะเลาะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายอดุลย์ สารีเร๊ะ

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวอารียา ยาวาหาบ

จ้างเหมาบริการ
    
น.ส.ซู่ใบ เหมโคกน้อย

จ้างเหมาบริการ
    
นายทรงสิทธิ์ สันเพชร

จ้างเหมาบริการ
    
นายสุรพจน์ เครือน้อย

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวสุไรญา สันมาหมูด

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงปากบารา

 อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110    pipopakbara@gmail.com   074740695   074740695