Link หน่วยงานในสังกัด กบร.

Link หน่วยงานในสังกัด กบร.  


1.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เขต ๑ สมุทรสาคร
2.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก คลองใหญ่
3.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ตราด
4.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก จันทบุรี
5.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประแสร์
6.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระยอง
7.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชลบุรี
8.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ฉะเชิงเทรา
9.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สมุทรปราการ
10.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สมุทรสงคราม
11.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เพชรบุรี
12.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี
13.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์
14.  ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพาน
15.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชุมพร
16.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก หลังสวน
17.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต2 (สงขลา)
18.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี
19.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เกาะสมุย
20.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก นครศรีธรรมราช
21.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงปากพนัง
22.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ขนอม
23.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปัตตานี
24.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือ ประมงนราธิวาส
25.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต3 (ภูเก็ต)
26.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระนอง
27.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก พังงา
28.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก คุระบุรี
26.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก กระบี่
30.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตรัง
31.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สตูล
32.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปากบารา