ประวัติกลุ่มตรวจสอบเรือประมง

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


ประวัติกลุ่มตรวจสอบเรือประมง 

บทความ


ประวัติกลุ่มตรวจสอบเรือประมง

               ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล (Chief of Fishing Vessels and Marine Fisheries Control Group) ได้ถือกำเนิดขึ้นตาม คำสั่งกรมประมง ที่ 922/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง มีภารกิจหลักในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการตรวจสอบ ควบคุมการเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทย กำหนดมาตรการ และแนวทางในการดำเนินการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทย กำกับ ดูแลการตรวจสอบการเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทย ประสานงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (Port In – Port Out Controlling Center) หรือ PIPO ปรับปรุงฐานข้อมูลการแจ้งเข้า ออกเรือประมงให้เป็นปัจจุบัน จัดทำแผนตรวจสอบเรือประมงและสนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานร่วมภารกิจในภูมิภาค ดังนี้

               1. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง จำนวน 32 แห่ง ดังนี้

                1.1 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 1

                ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ตราด

                ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่

                ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง จันทบุรี

                ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระยอง

                ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ประแสร์

                ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชลบุรี

                ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ฉะเชิงเทรา

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร)

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรสงคราม

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เพชรบุรี

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ประจวบคีรีขันธ์

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง บางสะพานน้อย

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลังสวน

 

                 1.2 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี

                ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เกาะสมุย

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สิชล (นครศรีฯ)

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ขนอม

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปัตตานี

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส

 

                 1.3 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คุระบุรี

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง พังงา

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต)

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ตรัง

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สตูล

          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากบารา

 

                 2. จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point) หรือ FIP ภายใต้การกำกับดูแลของ PIPO จำนวน 19 แห่ง ดังนี้

                       FIP แหลมงอบ

                       FIP บ้านเพ

            FIP แสมสาร

                       FIP ศรีราชา

                       FIP คลองด่าน

                       FIP เมืองสมุทรสาคร

                       FIP ชะอำ

                       FIP ปากตะโก

                       FIP ดอนสัก

                       FIP ท้องเนียน

                       FIP ท่าศาลา

                       FIP หัวไทร

                       FIP เมืองสงขลา

                       FIP สายบุรี

                       FIP เกาะยาว

                       FIP ภูเก็ต

                       FIP คลองท่อม

                       FIP ตูแตหรำ

                       FIP เจ๊ะบิลัง

               ปี พ.ศ. 2562 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และกรมประมง ได้ร่วมกันพิจารณาปรับศูนย์ PIPO ฉะเชิงเทรา และ PIPO สมุย ลดลงเป็น FIP ตามปริมาณเรือที่แจ้งเข้าออก ศักยภาพทางการประมง และสอดคล้องกับการจัดชุดตรวจสอบเรือประมง เพื่อประจำปฏิบัติหน้าที่ ทำให้คงเหลือ PIPO จำนวน 30 ศูนย์

 

              ปี พ.ศ. 2563 ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 41 ก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประกอบกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 198 ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 อนุมัติการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล เปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มตรวจสอบเรือประมง” (Vessels Inspection Group) และย้ายมาสังกัด กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต พร้อมภารกิจใหม่ในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนากระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การอนุญาต การรับรองในการเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เรือสนับสนุนการประมง เรือประมงนอกน่านน้ำ ตามกฎหมายด้านการประมง และตามมาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ จึงส่งผลให้การตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าทั้งเรือประมงที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย นอกน่านน้ำไทย และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ อยู่ภายใต้การปฏิบัติของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง และด่านตรวจประมง โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง จำนวน 30 แห่ง และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า จำนวน 21 แห่ง ในแต่ละจังหวัด อยู่ภายใต้ “ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง” ดังนี้

 

                 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

                                 ด่านตรวจเรือประมงชลบุรี

                 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

                                 ด่านตรวจประมงตราด

                                 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

                                 ด่านตรวจประมงระยอง

                 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

                      ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

                 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

                      ด่านตรวจประมงชุมพร

                      ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

                 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี)

                      ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

                 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

                      ด่านตรวจประมงนราธิวาส

                      ด่านตรวจประมงปัตตานี

                 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

                      ด่านตรวจประมงกระบี่

                      ด่านตรวจประมงตรัง

                 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)

                      ด่านตรวจประมงภูเก็ต

                      ด่านตรวจประมงระนอง

 

           กลุ่มตรวจสอบเรือประมง มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการควบคุมการทำการประมงทะเลของประเทศไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย ร่วมกับบุคลากรที่มีทักษะ ความชำนาญ และเป็นมืออาชีพทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมง และความมั่นคงในอาชีพของชาวประมงสืบไป

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมประชุมปรับปรุงคู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้...  151   รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง สิงหาคม 2565    89  รายงานผลการควบคุม ตรวจสอบเรือประมง ประจำเดือนกันยายน 2565   82  รายงานผลการควบคุม ตรวจสอบเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565   77  ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง สิงหาคม 2565    77  ประชุม หารือกรณีเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล   77  เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ Training in Maritime Domain Awareness (MDA) Training A...  50  เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการแพล่อสัตว์น้ำแบบลอย (DFAD) ภายใต้กรอบคณะกร...  50  คู่มือเจ้าหน้าที่ PIPO 2566   46  รายงานความก้าวหน้า    46


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)