ร่วมประชุมพิจารณาหารือถึงขั้นตอนกระบวนการจัดทำเอกสารของหน่วยงานอื่นที่นำมาประกอบคำขอหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (seabook) ของกรมประมง

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


ร่วมประชุมพิจารณาหารือถึงขั้นตอนกระบวนการจัดทำเอกสารของหน่วยงานอื่นที่นำมาประกอบคำขอหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (seabook) ของกรมประมง วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง พร้อมด้วย ว่าที่เรือตรี พรมสันต์ ทองแตง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือ โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ในการประชุมร่วมกับสำนักงานจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด กองกฎหมาย กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กองตรวจการประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหารือถึงขั้นตอนกระบวนการจัดทำเอกสารของหน่วยงานอื่นที่นำมาประกอบคำขอหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (seabook) ของกรมประมง รวมถึงแนวทางการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าวระหว่างกรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมการจัดหางานโดยมีหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าร่วมประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหารือในประเด็น เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการประมงจากระบบของกรมเ...  308   ร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตทำการประมงพาณิชย์   274  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง และแรงงานในภาค...  233  การประชุมหารือการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาseabookและการออกใบอนุญาตทำการประมง    214  เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU   208  เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื...  175  ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่อเจ้าหน้าท...  162  หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก  (PIP...  156  กลุ่มตรวจสอบเรือประมง จัดประชุมผ่านระบบการประชุม เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำเสนอผล...  145  ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี   134


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)