เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 กลุ่มสถิติการประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-01  |   ข่าววันที่: 2020-11-23 |  อ่าน: 127 ครั้ง
 

      เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ในเรื่องการเก็บข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ในการวางแผนและการประเมินผลโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยแนวทางเชิงระบบนิเวศ ซึ่งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและให้คำแนะนำในการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในเรื่องรายการข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้สำหรับตอบตัวชี้วัดของโครงการฯ ให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงให้คำแนะนำในด้านข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ ตามโครงการ “มาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน และการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน” ของกรมประมง และได้ลงพื้นที่ ณ บ้านไหนหนัง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นชุมชนประมงต้นแบบ ที่ได้นำวิธี “การจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ” (ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT : EAFM) มาใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อเรียนรู้แนวความคิด วิธีการอย่างได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้ร่วมสังเกตการณ์การจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “มาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน และการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน”แก่ชาวประมงในกลุ่มชุมชนบ้านไหนหนัง ซึ่งกลุ่มชาวประมงได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากเห็นประโยชน์หากสินค้าในชุมชนได้รับการรับรองและมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน จะทำให้สามารถเพิ่มโอกาสช่องทางในการจำหน่ายสินค้า การมีอำนาจในการเจรจาทางการค้า และตามสอบแหล่งที่มาของสินค้าทั้งกรณีที่ปกติหรือกรณีพบว่าสินค้ามีปัญหาได้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติการประมง.. (4,665)  ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (2,375) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (1,827) ประวัติหน่วยงาน.. (1,597) อำนาจหน้าที่.. (1,383) แบบสำรวจ.. (1,299) ผลงานวิจัย.. (922) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (759) เป้าหมาย.. (644) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (605) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (517) แผนปฏิบัติงาน.. (480) คู่มือ.. (446) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (421) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (411) งบประมาณ.. (395) กลุ่มสถิติการประมงประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2563.. (382) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (317) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (289) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (279)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร