สนับสนุนพันธุ์ปูขาว จำนวน 20,000 ตัว เพื่อปล่อยบริเวณบ้านตะโละสะมีแล อ.ยะหริ่งและ พันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 700,000 ตัวเพื่อปล่อยบริเวณชมรมประมงพื้นบ้านพรุแฆแฆ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี


สนับสนุนพันธุ์ปูขาว จำนวน 20,000 ตัว เพื่อปล่อยบริเวณบ้านตะโละสะมีแล อ.ยะหริ่งและ พันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 700,000 ตัวเพื่อปล่อยบริเวณชมรมประมงพื้นบ้านพรุแฆแฆ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี ในวันที่ 8 กันยายน 2565 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์  นพรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายไพรัตน์ ขุนแสง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน  และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ ส่งมอบพันธุ์ปูขาว crab 4 จำนวน 20,000 ตัว เพื่อปล่อยบริเวณบ้านตะโละสะมีแล อำเภอยะหริ่ง และส่งมอบพันธุ์กุ้งกุลาดำ อายุ 43 วัน  จำนวน 700,000 ตัว เพื่อปล่อยบริเวณ ชมรมประมงพื้นบ้านพรุแฆแฆ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี  โดยมีเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน  ซึ่งมีนายณรงค์เดช เขียวสะ ประมงอำเภอยะหริ่ง นางสาวผุสดี จันทร์เมือง ประมงอำเภอปานาเระ เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ดังกล่าว ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ เมื่อวันที่3 กันยายน 2565 เพื่อตรวจติดตามงานในภาพรวมของกระทรวงฯและได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการประมงให้ตัวแทนในพื้นที่ เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"ประจำเดือนธันวาคม 2565   177   โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำเดือนตุลาคม 2565   174  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 750,000 ตัว บริเวณอ่าวปัตตานี ต.บาราโหม อ.เมื...  105  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 400,000 ตัว บริเวณปากอ่าวรูสะมีแล อ.เมือง แล...  100  คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   87  กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช...  47  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุม...  46  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จเจ้า...  44  จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าของการผลิตปลากะพงขาว การบริหารกลุ...  42  ร่วมต้อนรับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯด้านเศรษฐกิจและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่...  41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ