ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมงและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี


ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมงและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการ กองตรวจราชการ กรมประมง และ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมคณะผู้ติดตาม โดยทางศูนย์วิจัยฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกรมประมง ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่  ตำบลบางปู โดยใช้ลูกปูขนาด8-15ตัวต่อกิโลกรัม ราคา150บาท ปล่อยในบ่อขนาด 5 ไร่ จำนวน 5,000ตัว ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง4เดือน ใช้ปลาหมอเทศ ที่รวบรวมได้จากบ่อเลี้ยง นำมาให้เป็นอาหาร ได้ผลผลิตปูดำออกจำหน่ายทุกวัน วันละอย่างน้อย 10 กิโลกรัม พบว่าเกษตรกรมีรายได้ขั้นต่ำ 5,000บาทต่อวัน คณะผู้ตรวจและผอ.กพช ได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยฯนำผลการเลี้ยงไปศึกษาวิเคราะห์ ต้นทุน กำไร เพื่อส่งเสริมต่อยอดการเลี้ยงปูในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้สามารถขยายการเลี้ยงในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวสิชล1 ของนายมานพ รัตนเดโชที่ ตำบลตะโละการ์โปร์ อำเภอยะหริ่ง  มีลงเลี้ยงกุ้ง อายุ30 วัน ขนาด130ตัวต่อกิโลกรัม มีการจัดการโดยใช้จุลินทรีย์ในระหว่างการเลี้ยง ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจ ทางคณะผู้ตรวจและผอ.กพช.ได้ให้คำแนะนำการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 และการใช้จุลินทรีย์อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการกรมประมง เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ของกรมประมง (Shop online)   150   สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 699 ตัว เพื่อปล่อยในวันคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพาน...  145  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 2,000 ตัว เพื่อปล่อยงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสร...  117  กรมประมงเปิดให้จองพันธุ์กุ้งขาว(กุ้งขาวสิชล 1)ผ่านช่องทาง line Qr code    116  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000ตัว บริเวณหาดบางมะรวด อำเภอปานาเระ จ...  113  งานเข้าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAPปลา อ.ไม้แก่นและอ.สายบุรี จ.ปัตตานี   103  วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง"ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ให...  101  วันที่ 18 มกราคม 2565 ได้ต้อนรับนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะเข้าตรว...  100  สารคดีเฉลิมพระเกียรติ    97  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว บริเวณบ้านบางเก่า อ.สายบุรี จ.ป...  84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ