การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล"ภายใต้โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม"

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล"ภายใต้โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม" 

ข่าวกิจกรรม


การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล

         วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดยนายสมชาย แสงกลัด ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ "การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล" ภายใต้โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ณ ท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มชาวประมงผู้ใช้เครื่องมือประมงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ ภารกิจ รวมถึงผลงานของกองตรวจการประมง ด้านการเฝ้าระวังการทำการประมงในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูก
ด้วยนม
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา การใช้เครื่องมือทำการประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ
1. เผยแพร่ให้ความรู้ ชนิดสัตว์ทะลเลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในประเทศไทย
2. เครื่องมือทำการประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
3. การอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
4. บทบาทหน้าที่ ภารกิจ และผลงานด้านการเฝ้าระวังการทำการประมงในพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
โดยมีนายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี) เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา และ นายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงเป็นผู้กล่าวรายงาน
      ต่อมาเวลา 13.30 น. เข้าร่วมประชุม FC พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
กรมประมง เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน โดยมีนายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม
      ต่อมาเวลา 15.30 น. ร่วมพิธีปิดการเสวนาในหัวข้อ "การอยู่ด้วยกัน
ระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล" ภายใต้โครงการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูก
ด้วยนม ณ ท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดยมีนายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปิด
การเสวนา วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดยนายสมชาย แสงกลัด ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ "การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล" ภายใต้โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ณ ท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มชาวประมงผู้ใช้เครื่องมือประมงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ ภารกิจ รวมถึงผลงานของกองตรวจการประมง ด้านการเฝ้าระวังการทำการประมงในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูก
ด้วยนม
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา การใช้เครื่องมือทำการประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ
1. เผยแพร่ให้ความรู้ ชนิดสัตว์ทะลเลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในประเทศไทย
2. เครื่องมือทำการประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
3. การอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
4. บทบาทหน้าที่ ภารกิจ และผลงานด้านการเฝ้าระวังการทำการประมงในพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
โดยมีนายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี) เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา และ นายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงเป็นผู้กล่าวรายงาน
      ต่อมาเวลา 13.30 น. เข้าร่วมประชุม FC พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
กรมประมง เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน โดยมีนายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม
      ต่อมาเวลา 15.30 น. ร่วมพิธีปิดการเสวนาในหัวข้อ "การอยู่ด้วยกัน
ระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล" ภายใต้โครงการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูก
ด้วยนม ณ ท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดยมีนายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปิด
การเสวนา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

    รายละเอียด 361 ม.6 ถ.ปานำ้-สวนสมเด็จฯ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  email  fishery_tani@hotmail.com  โทรศัพท์ 073460160  FAX 073460160  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6