กิจกรรมการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


กิจกรรมการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” 

เอกสารภายใน


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ดำเนินโครงการ การขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการจัดตั้งธนาคารปูม้าชุมชน จำนวน 2 แห่ง คือ บ้านบางกะเฌอ หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 และบ้านคลองไชยเชษฐ์ หมู่ 4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ในวันที่18 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตปูม้า และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนประมงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของตน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ