อบรมการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


อบรมการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ระยะที่ 2) 

เอกสารภายใน


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายปฏิญญา ศรีสำราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ เรื่อง “การใช้งานระบบโปรแกรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยมีหัวข้อการเรียนรู้หลักการของโปรแกรมระบบเฝ้าระวังแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม เพื่อใช้ในกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งเลี้ยงหอยทะเล เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมบันทึกและคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งทะเล และเรียนรู้วิธีการขึ้นทะเบียนรับรอบแหล่งเพาะพันธุ์กุ้ง และการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำเบื้องต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   122   ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   118  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   72  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   69  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   66  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ