การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลร่วมกับบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยเก็บตัวอย่างน้ำทะเลตามระดับความลึกเพื่อนำไปวิเคราะห์สารแขวนลอย ธาตุอาหาร โลหะหนัก และแบคทีเรีย การเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้น้ำแบบ Ekman และเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลทั่วไปด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบดิจิตอล ในบริเวณรอบโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 10 สถานี สถานีละ 3 ระดับตามความลึก ข้อมูลเบื้อต้นพบว่าค่าอุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   118  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   71  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   66  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ