การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ขอบข่ายการรับรองรายการทดสอบการวิเคราะห์จำแนกแพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล จำนวน 4 รายการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ขอบข่ายการรับรองรายการทดสอบการวิเคราะห์จำแนกแพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล จำนวน 4 รายการ วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ขอบข่ายการรับรองรายการทดสอบการวิเคราะห์จำแนกแพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืชสกุล Alexandrium ,Gymnodinium ,Prorocentrum และ สกุล Pseudo-nitzschia ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้รับการตรวจประเมินจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ และนางสาวจณิสตา ภัทรวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พร้อมด้วยนางสาวนพวรรณ เหมือนมี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ผลการประเมินห้องปฏิบัติการ มีการรักษาระบบการบริหารงานตามมาจรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และข้อกำหนดกฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ และพบข้อสังเกตบางประการเพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   119   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  84  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ