สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่า เปิดให้เข้าชมฟรี 3 มีนาคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่า เปิดให้เข้าชมฟรี 3 มีนาคม 2565 องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยเปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองให้เข้าเยี่ยมชมฟรี ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ