การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025: 2017

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025: 2017 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบดังกล่าว เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 แล้วนั้น และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 แล้ว มีมติเห็นชอบให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในขอบข่ายเดิมและขอบข่ายที่ขยายใหม่ มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 Accreditation Number: Testing-0165 ขอบข่ายการรับรองรายการทดสอบการวิเคราะห์จำแนกแพลงก์ตอนพืชในทะเล จำนวน 4 รายการ ดังนี้

1.แพลงก์ตอนพืชสกุล Alexandrium

2.แพลงก์ตอนพืชสกุล Gymnodinium

3.แพลงก์ตอนพืชสกุล Prorocentrum

4.แพลงก์ตอนพืชสกุล Pseudo-nitzschia

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ