การรับฟังชี้แจงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


การรับฟังชี้แจงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 นายธนัช ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฟังการชี้แจงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหรกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดยที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (PMSC) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีกุน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง โดยศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้เป็นตัวแทนในการติดตามมาตรการฯ ซึ่งแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการในระยะก่อสร้าง จะทำการติดตามด้านคุณภาพน้ำทะเลเดือนละ 1 ครั้ง และด้านนิเวศทางทะเล 2 ครั้งต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2567 เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ