อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงทะเลระยอง เห็นถึงความสำคัญของการใช้สื่อออนไลน์ในการเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังบุคคลภายในเเละภายนอกศูนย์ฯ ได้อย่างสะดวกเเละมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " สื่อสร้างสรรค์ประมงทะเล" ให้แก่บุคลากรภายในศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมโนรี ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงทะเลระยอง ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนางสาวชบาไพร สติดี ผู้ผลิตรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือในการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์การประมงทะเล เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อเเละสามารถนำสื่อมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพเเละเหมาะสมในการเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ