ปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬบริเวณหาดดวงตะวัน จังหวัดระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


ปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬบริเวณหาดดวงตะวัน จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้รับแจ้งเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายหาดดวงตะวัน เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลหาดดวงตะวันตามที่ได้รับแจ้งมา ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเกิดจากแพลงก์ตอนพืชชนิด Noctiluca sp. ความหนาแน่น 2,102 เซลล์ต่อลิตร และแพลงก์ตอนพืชชนิด Ceratrium sp. ความหนาแน่น 2,319 เซลล์ต่อลิตร ซึ่งทั้งสองชนิดไม่สร้างสารชีวพิษ จึงไม่มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำและความปลอดภัยของผู้บริโภค

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ