กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-11-28  |   ข่าววันที่: 2019-11-28 |  อ่าน: 2,251 ครั้ง
 

 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผอ.สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล นักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงการเปิดตัวแม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ(MU 1) ซึ่งเป็นหนึ่งในการสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสทำงานวิจัยที่ครบวงจร จากต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อสังคมและเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร
          ดร.สุพัตรา ผู้คิดค้นและพัฒนาแม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ MU1  กล่าวว่า "กุ้งก้ามกราม" หรือเรียกชื่ออื่นว่า "กุ้งแม่น้ำ" ประกอบกับมีเนื้อมากเนื้อแน่นและมันอร่อย คนจึงนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ต้มยำ เผาหรือย่าง เป็นต้น ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่าง ๆ ในแถบภาคกลางของไทย เช่น สุพรรณบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา และราชบุรี เป็นต้น และจากสถิติของกรมประมง ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 61 ไทยส่งออกกุ้งก้ามกรามไปยังตลาดต่างประเทศ 2,873.6 ตัน คิดเป็นมูลค่า 344 ล้านบาท โดยตลาดหลักที่มีมูลค่าการส่งออกกุ้งก้ามกรามมากที่สุดของไทย คือ เมียนมา รองลงมา คือ เวียดนาม และจีน ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งร้อยละ 87.4 ที่ส่งออกไปยังจีนเป็นกุ้งก้ามกรามสำหรับทำพันธุ์
          การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นจากการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามในโรงเพาะฟัก จากนั้นนำลูกกุ้งก้ามกรามมาอนุบาลจนมีขนาด 250-300 ตัว/กก. แล้วปล่อยลงเลี้ยงในบ่อดินจนกุ้งก้ามกรามโตแล้วจับขาย ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 6-7 เดือน โดยส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาว เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายจากโรคระบาดในกุ้งขาว แม้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะวางแผนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อให้จับขายได้ในช่วงเทศกาลก็ตาม แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอและส่งผลให้กุ้งก้ามกรามขาดตลาด จึง มีความพยายามปรับปรุงสายพันธุ์ และรูปแบบการเลี้ยงขึ้นใหม่ โดยเป็นการเลี้ยงแบบเพศผู้ล้วน เพื่อให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการ เช่น โตเร็ว เนื้อและรสชาติดี ทนต่อโรค และระยะเวลาเลี้ยงสั้นลง
          ดร.สุพัตรา กล่าวต่อไปว่า ได้เริ่มคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวโมเลกุล โดยการนำกุ้งก้ามกรามเพศผู้ที่ปลอดโรค สุขภาพดี โตเร็ว มากระตุ้นให้เกิดการแปลงเพศเป็นเพศเมียด้วยสารประกอบชีวโมเลกุล จนกระทั่งได้ กุ้งก้ามกรามเพศผู้ที่มีเพศสภาพภายนอกเป็นเพศเมีย เมื่อนำไปผสมกับพ่อพันธุ์กุ้งก้ามกรามก็จะให้ลูกก้ามกรามเพศผู้ โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) เข้ามาดูแลการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวสาร และกรรมวิธีผลิตแม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศเพื่อให้แม่กุ้งก้ามกรามสามารถผลิตได้เฉพาะลูกกุ้งก้ามกรามที่เป็นตัวผู้ได้ โดยยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 เรื่อง
          นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากบรรจงฟาร์ม ในการร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อยอดงานวิจัยในการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเพศผู้ตั้งแต่ปี 61 ไปยังฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม และเกษตรกรตามพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ทั้งภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ทั้งนี้จากการทดลองเลี้ยงที่ผ่านมาลูกกุ้งก้ามกราม MU1 โตกว่าสายพันธุ์ปกติประมาณร้อยละ 30 โดยในบ่อชำมีตัวเลขที่ชัดเจนว่า ในอัตราการชำที่ 1 แสนตัวต่อไร่เท่ากัน ในขณะที่สายพันธุ์ปกติใช้เวลาถึง 60 วัน แต่ MU1 ใช้เวลาเพียง 55 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ซึ่งในอนาคตจะขยายผลและพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อช่วยสร้างรายได้แก่เกษตรกร และให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคต่อไป


 
                   --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 พ.ย. 2562 (กรอบบ่าย)--

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,251)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,943) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,436) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,396) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,355) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,323) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,319) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,209) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,188) ชาวบ้านถูกใจแห่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ “เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” กรมประมง.. (992)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900