ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สายันต์ มั่นการ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ประมงอำเภอหนองหาน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งน้ำหนองหายโศก หมู่ที่ 10 บ้านหายโศก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเข้าร่วมดำเนินโครงการฯ ปี 2565 โดยมีคณะกรรมการแหล่งน้ำให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มีการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ทั้งนี้ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 10,000 ตัว ซึ่งในการลงพื้นที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่าย การใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนตามระเบียบ และการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถสร้างรายได้จากแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนต่อไปวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สายันต์ มั่นการ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ประมงอำเภอหนองหาน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งน้ำหนองหายโศก หมู่ที่ 10 บ้านหายโศก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเข้าร่วมดำเนินโครงการฯ ปี 2565 โดยมีคณะกรรมการแหล่งน้ำให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มีการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ทั้งนี้ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 10,000 ตัว ซึ่งในการลงพื้นที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่าย การใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนตามระเบียบ และการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถสร้างรายได้จากแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   473   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหม...  364  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ...  235  “คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕” ...  218  ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการกำหนดสัตว์ที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพิ...  178  ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  178  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  172  ลงพื้นที่เตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ป...  162  การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือก Smart DOF Officers   159  การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดครั้งที...  157


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ