ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม วันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสายันต์ มั่นการ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยนางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ แหล่งน้ำหนองไผ่เกี้ย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ แหล่งน้ำห้วยกระทอ จ.หนองบัวลำภู นำโดยนายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมของแต่ละแหล่งน้ำโดยมีคณะกรรมการแหล่งน้ำชาวบ้านของแต่ละแหล่งน้ำร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานเป็นอย่างดี โดยแหล่งน้ำทั้งสองมีการเปิดขายบัตรตกปลาเป็นที่สนใจของคนทั้งในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง และได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 10,000 ตัว ซึ่งผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คณะกรรมการและชาวบ้านในชุมชนต่างมีความต้องการให้สมาชิกภายในชุมชนและนอกชุมชนมีสัตว์น้ำไว้บริโภค สร้างประโยชน์ สร้างรายได้จากแหล่งน้ำเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมหารือ เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน...  292   การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ย...  187  การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุส...  171  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ที่จำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ   155  การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๕   149  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ อ่างเก็บน้...  143  ประชุมเรื่องขอการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ   142  การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๕   133  รางวัลเลื่องลือขยายผล “ระดับดีเด่น” ในผลงาน “ห้วยถ้ำมด-หนองพัง แหล่งน้ำฝั่งโขง เ...  119  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ