ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี

 กองตรวจราชการ


ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-19.00 น.? นายแสน ศรีงาม ผตร.กรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมศูนย์?วิจัย?และพัฒ?นา?การ?เพาะเลี้ยง?สัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครบวงจร  ประมงแปลงใหญ่ปลานิลปนกุ้งขาว ณ บ้านบางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง และศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ณ ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง โดยมีการรายงานผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางการแก้ไขกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ