บุคลากรกองตรวจราชการ
นาย สุวิทย์ คชสิงห์

ผู้ตรวจราชการกรม
((หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม))
    
นาย ประเทศ ซอรักษ์

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นาย ประพันธ์ ลีปายะคุณ

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นาย แสน ศรีงาม

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นาย สงกรานต์ แสงจันทร์

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นาย สมเกียรติ กาญจนาคาร

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นาย ธนาวุฒิ กุลจิตติชนก

ผู้ตรวจราชการกรม
    


นาย สุธรรม ลิ่มพานิช

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสุวดี พิมพขันธ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามประเมินผลการตรวจราชการ

    
นาย สมศักดิ์ โตพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ

    


นางสาว รักชนก ตาตุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาว ชุติมา หวานฉ่ำ

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาว กันยกานต์ พนมกิจเจริญพร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นาง ลดารัตน์ บุญมาเลิศ

พนักงานพิมพ์
(ส.3)
    
นาย ชรินทร์ อินทนู

พนักงานขับรถยนต์
    
นางสาว ภิญญาพัชญ์ บุตรเรียง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นาย กาญจน์ นวมครุฑ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นาย วรกร ประดิษฐ์พุ่ม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางสาว ฐานิสร สมลักษณ์

นักวิชาการประมง
    
นาย รักชาติ กิตติวินิจ

นักวิชาการประมง
    
นางสาว วัลดา ธนประโยชน์ศักดิ์

นักวิชาการประมง
    
นางสาว วัชโรบล คุณากุล

นักวิชาการประมง
    
นาย บุญญฤทธิ์ แสนสำราญ

นักวิชาการประมง
    
นางสาว ประภัสสร มังคละกนก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นางสาว วาสนา ใจเมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นาย เอกชัย ไพรวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นาง บุญเชื้อ ดาวกระจาย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาว ชนกันต์ ถนอมเชื้อ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจราชการ

 กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900