บุคลากร กองตรวจราชการ

นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
    
นายประเทศ ซอรักษ์

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นายแสน ศรีงาม

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นายสงกรานต์ แสงจันทร์

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นายประวิทย์ ขำร้าย

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี

ผู้ตรวจราชการกรม
    


นายปรีชา พาชื่นใจ

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสุวดี พิมพขันธ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามประเมินผลการตรวจราชการ

    
นาย สมศักดิ์ โตพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ

    
นางสาว ชุติมา หวานฉ่ำ

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

    


นางสาว รักชนก ตาตุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ)
    
นาง ลดารัตน์ บุญมาเลิศ

พนักงานพิมพ์
(ส.3)
    
นาย ชรินทร์ อินทนู

พนักงานขับรถยนต์
(ส.2)
    
- ว่าง -

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)
    
นาย ชิโนรส เกตุพุก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นายนันทะพงษ์ สุริยะก้านตรง

นักวิชาการประมง
    
นาย รักชาติ กิตติวินิจ

นักวิชาการประมง
    
นางสาว วัชโรบล คณากุล

นักวิชาการประมง
    
นายณัฐพล เอ่งฉ้วน

นักวิชาการประมง
    
นางสาว ประภัสสร มังคละกนก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นางสาว วาสนา ใจเมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นาย เอกชัย ไพรวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นาง บุญเชื้อ ดาวกระจาย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายภัทรชัย แสงเส้น

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาว ภิญญาพัชญ์ บุตรเรียง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นาย พงศกร หมวดสุข

จ้างเหมาบริการ
    
นาย วรกร ประดิษฐ์พุ่ม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองตรวจราชการ

 กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ