บุคลากรกองตรวจราชการ
นาย ประเทศ ซอรักษ์

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นาย ประพันธ์ ลีปายะคุณ

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นาย แสน ศรีงาม

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นาย สงกรานต์ แสงจันทร์

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นายมานพ หนูสอน

ผู้ตรวจราชการกรม
    
นาย ธนาวุฒิ กุลจิตติชนก

ผู้ตรวจราชการกรม
    


นายปรีชา พาชื่นใจ

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสุวดี พิมพขันธ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามประเมินผลการตรวจราชการ

    
นาย สมศักดิ์ โตพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ

    
นางสาว ชุติมา หวานฉ่ำ

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

    


นางสาว รักชนก ตาตุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาว กันยกานต์ พนมกิจเจริญพร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นาง ลดารัตน์ บุญมาเลิศ

พนักงานพิมพ์
(ส.3)
    
นาย ชรินทร์ อินทนู

พนักงานขับรถยนต์
(ส.2)
    
นาย วิรัชญ์ภูมิ อังคโรจนฤทธิ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาว ปรัศนีย์ ม่วงจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)
    
นาย ชิโนรส เกตุพุก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางสาว ฐานิสร สมลักษณ์

นักวิชาการประมง
    
นาย รักชาติ กิตติวินิจ

นักวิชาการประมง
    
นางสาว วัลดา ธนประโยชน์ศักดิ์

นักวิชาการประมง
    
นางสาว วัชโรบล คณากุล

นักวิชาการประมง
    
นาย บุญญฤทธิ์ แสนสำราญ

นักวิชาการประมง
    
นางสาว ประภัสสร มังคละกนก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นางสาว วาสนา ใจเมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นาย เอกชัย ไพรวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นาง บุญเชื้อ ดาวกระจาย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาว ชนกันต์ ถนอมเชื้อ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาว ภิญญาพัชญ์ บุตรเรียง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นายปิติภัทร ไตรรัตนคุ้ม

จ้างเหมาบริการ
    
นาย พงศกร หมวดสุข

จ้างเหมาบริการ
    
นาย วรกร ประดิษฐ์พุ่ม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจราชการ

 กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900