โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค "การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค "การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ" 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-02-27  |   ข่าววันที่: 2021-02-25 |  อ่าน: 216 ครั้ง
 

วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวีรพล เรืองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่  เข้าร่วมเป็นวิทยากร การฝึกอบรมโครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก:การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ ถิ่นฟ้าโมเดล ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โครงการฝึกอบรม:การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ หลักสูตร:การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ โดยวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาโดยใช้ชุดเพาะฟักเคลื่อนที่(Mobile Hatchery) ณ ศาลาเอนกประสงค์ฯ ม.๔ บริเวณแหล่งน้ำหนองท่าบัวลอย ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ และ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ขมิง ม.๒ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,921)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,178) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (975) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (835) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (770) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (759) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (744) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (719) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (714) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170