โครงการพัฒนาการทำการประมงและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ขับเคลื่อนการจัดทำแผน EAFMระดับชุมชน๖๓

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


โครงการพัฒนาการทำการประมงและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ขับเคลื่อนการจัดทำแผน EAFMระดับชุมชน๖๓ วันที่๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้นายวีรพล เรืองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการพร้อมทีมงาน พบปะ แนะนำ ให้คำปรึกษา และฝึกปฏิบัติการเพาะพันธ์ุปลาด้วยชุดเพาะพันธ์ุปลาเคลื่อนที่ ณ จุดเรียนรู้ จุดสาธิต ของที่ทำการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น หมู่ที่๒ บ้านแม่ขมิง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEAFDEC ) ให้กับคณะกรรมการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เนื่องจากงานบูรณาการ  โดยมีนายอำเภอวังชิ้น สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ สำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคเหนือ(พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEAFDEC ) ในการดำเนินงานโครงการบูรณาการกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับอำเภอวังชิ้น เรื่องการขับเคลื่อนการจัดทำแผน EAFM การจัดทำแผนเชิงระบบเวช+หลักธรรมมาภิบาล+หลักการมีส่วนร่วม ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับอำเภอวังชิ้น นำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทด้านการประมงของอำเภอวังชิ้น การต่อยอดโครงการพัฒนาการทำการประมงและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  193   ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง(CPUE) หลังปล่อยสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 โคร...  187  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว...  165  จัดฝึกอบรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “...  164  วิเคราะห์คุณภาพน้ำ กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยง   157  จัดฝึกอบรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “...  154  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  139  ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร...  138  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงในกระชัง ให้กับเกษตรกร ภายใต...  131  ตรวจรับรอง ต่ออายุ และตรวจติดตาม ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอ...  122


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ