โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ๒๕๖๓/๒

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ๒๕๖๓/๒ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-27  |   ข่าววันที่: 2020-07-23 |  อ่าน: 297 ครั้ง
 

วันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัดโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ นำโดยนายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รุ่นที่ ๒ แก่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯโดยมีกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ปลานิลแปลงเพศ กบ โดยการใช้ฮอร์โมน การเพาะพันธุ์โดยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ การอนุบาลพันธฺุสัตว์น้ำ การทำอาหาร การทำกองฟางหมัก คุณภาพน้ำ โรคสัตว์น้ำ และการทำจุลินทรีย์(ปม.๑)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,921)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,178) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (975) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (835) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (770) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (759) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (744) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (720) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (714) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170