ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงในกระชัง ให้กับเกษตรกร ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 (ปลากดหลวง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงในกระชัง ให้กับเกษตรกร ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 (ปลากดหลวง)           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมกับประมงจังหวัดแพร่ นายสังวาลย์ ดูระยับ  นาย?ประมวล? อิ่มใจ?กล้า? หัวหน้า?กลุ่ม?บริหาร?จัดการ?ด้าน?การประมง? นายไกรเดช โลกคำลือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางรุจิรา เรืองศรี ประมงอำเภอร้องกวาง  นายวีรพล เรืองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาว?ทิพ?วัลย์? เวชศาสตร์? เจ้า?พนักงาน?ประมง?ปฎิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงในกระชัง ให้กับเกษตรกร ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 (ปลากดหลวง) ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตามแผนระยะสั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย แพร่ และเพชรบูรณ์ 
          การดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ปลากดหลวง  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เติ๊ก และอ่างเก็บน้ำแม่ถาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พันธุ์ปลากดหลวงที่เลี้ยงโดยเกษตรกรในพื้นที่  พร้อมกับทดสอบความเป็นไปได้ของการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงในกระชังของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลักดันให้เกษตรกรสามารถผลิตลูกพันธุ์ปลากดหลวงเองได้  สามารถเพิ่มช่องทางธุรกิจด้านเพาะขยายพันธุ์ได้อีกทางหนึ่ง และเพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตปลากดหลวงทั้งระบบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   153   กิจกรรมเนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคล ขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565    124  จัดฝึกอบรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “...  123  วารสารวิชาการ    117  ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร...  115  รวมพลคนปีขาล 2565 (Year of Tiger 2022)   113  รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...  113  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25...  109  รับสมัครเยาวชนนักเพาะเลี้ยง โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ปีงบประมาณ 2565   107  ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง(CPUE) หลังปล่อยสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 โคร...  107


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ