ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงในกระชัง ให้กับเกษตรกร ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 (ปลากดหลวง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงในกระชัง ให้กับเกษตรกร ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 (ปลากดหลวง)           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมกับประมงจังหวัดแพร่ นายสังวาลย์ ดูระยับ  นาย?ประมวล? อิ่มใจ?กล้า? หัวหน้า?กลุ่ม?บริหาร?จัดการ?ด้าน?การประมง? นายไกรเดช โลกคำลือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางรุจิรา เรืองศรี ประมงอำเภอร้องกวาง  นายวีรพล เรืองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาว?ทิพ?วัลย์? เวชศาสตร์? เจ้า?พนักงาน?ประมง?ปฎิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงในกระชัง ให้กับเกษตรกร ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 (ปลากดหลวง) ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตามแผนระยะสั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย แพร่ และเพชรบูรณ์ 
          การดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ปลากดหลวง  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เติ๊ก และอ่างเก็บน้ำแม่ถาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พันธุ์ปลากดหลวงที่เลี้ยงโดยเกษตรกรในพื้นที่  พร้อมกับทดสอบความเป็นไปได้ของการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงในกระชังของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลักดันให้เกษตรกรสามารถผลิตลูกพันธุ์ปลากดหลวงเองได้  สามารถเพิ่มช่องทางธุรกิจด้านเพาะขยายพันธุ์ได้อีกทางหนึ่ง และเพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตปลากดหลวงทั้งระบบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราช...  802   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  399  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   371  ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาต...  203  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566   146  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566   133  โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (พื้นที่ คทช. จังหวัดแพร่) ในพื้นที...  118  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำปี 2565   102  ตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์ ปี2565)   84  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ