โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-28  |   ข่าววันที่: 2021-03-25 |  อ่าน: 188 ครั้ง
 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้นางจริยาสาหร่าย นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี๒๕๖๔ และเป็นการเข้ารับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ? องค์การ?บริหาร?ส่วน?ต?ำ?บล?ทุ่ง?น้าว? อำ?เภอสอง? จังหวัด?แพร่โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงานมีการให้บริการแจกเอกสารเผยแพร่ ด้านประมง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ผู้ร่วมงาน และสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแก่ผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,905)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,168) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (966) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (828) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (766) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (756) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (739) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (709) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (698)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170