เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพจากชุดประเมินผลการปฏิบัติงาน (FIT)

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพจากชุดประเมินผลการปฏิบัติงาน (FIT) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพจากชุดประเมินผลการปฏิบัติงาน (FIT) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก ศรชล. กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป้าประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ ฯ มีมาตรฐานตามคู่มือปฏิบัติ การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -