ประชุมระดมความคิดเห็นความต้องการของชุมชนประมง และทำประชาพิจารณ์ กำหนดมาตรการ กฎ กติกา และกำหนดแผนกิจกรรมของชุมชนประมงเพื่อดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการแหลงประมงเชิงนิเวศ EAFM ชุมชนประมงแม่น้ำโขง

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ประชุมระดมความคิดเห็นความต้องการของชุมชนประมง และทำประชาพิจารณ์ กำหนดมาตรการ กฎ กติกา และกำหนดแผนกิจกรรมของชุมชนประมงเพื่อดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการแหลงประมงเชิงนิเวศ EAFM ชุมชนประมงแม่น้ำโขง วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ กาศสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นความต้องการของชุมชนประมง และทำประชาพิจารณ์ กำหนดมาตรการ กฎ กติกา และกำหนดแผนกิจกรรมของชุมชนประมงเพื่อดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ EAFM ชุมชนประมงแม่น้ำโขง เพื่อพัฒนาชุมชนประมงโดยเสริมสร้างการส่วนร่วมของชุมชนประมง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสวนดอก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการกำหนดแผนกิจกรรมเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ โดยการปล่อยพันธุ์ปลา และพันธุ์กุ้งก้ามกราม รวมทั้งการปล่อยปลาตุ้มโดยใช้ชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ การสร้างแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสร้างรายได้ให้กับชุมชนประมงได้อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสุทิ...  264   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนว...  227   เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิด เดิน-วิ่ง Olympic Day 2022    202  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชล...  199  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   196  จัดเก็บข้อมูล CPUE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาช้างน้อ...  179  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  173  เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สย...  154  “โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน” จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย   151  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท...  145


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ